മനസ്സ്..


മനസ്സ്..

അന്ധന്‍റ്റെ അകക്കണ്ണ്...
ബധിരന്‍റ്റെ കേള്‍വി...
ഊമന്‍റ്റെ വാക്ക്..
മുടന്തന്‍റ്റെ ശക്തി..

മനസ്സ്..

നാക്കിനും വാക്കിനും ഇടയില്‍ പാലം..
കണ്ണിനും ചിന്തയ്ക്കുമിടയില്‍ കണ്ണട..
നന്‍മയുടെ വഴിയില്‍ സാരഥി...
തിന്‍മയുടെ വഴിയില്‍ കടിഞ്ഞാണ്‍..

മനസ്സ്..

ആനന്ദത്തിന്‍റ്റെ കളിത്തട്ട്..
സ്വപ്നങ്ങളുടെ മണിച്ചെപ്പ്....
വ്യക്തിത്വത്തിന്‍റ്റെ സിംഹാസനം..
വേദനകളുടെ കുഴീമാടം...

മനസ്സുള്ളവന്‍ മനുഷ്യന്‍...
മനസ്സാക്ഷിയുള്ളവന്‍ മഹാന്‍...
മനസ്സ് ആര്‍ക്കും പണയം വെയ്ക്കരുത്...

1 comments:

ശ്രീ said...

കൊള്ളാം

Post a Comment