ബാക്ക്‌ടോര്‍പിന്‍വാതിലിലൂടവന്‍ നുഴഞ്ഞുകേറി...
എത്ര കുണ്ടാമണ്ടികള്‍ കാട്ടിയെന്നൊ?!...
ഫയലായ ഫയലെല്ലാം കാര്‍ന്നുതിന്നു പിന്നെ
കമ്പ്യൂട്ടര്‍ മുഴുവനും നാശമാക്കി.

അന്വേഷണം ചെയ്ത മേക്കഫി-പോലീസി-
നവനിന്നും പിടികിട്ടാപുള്ളിയത്രെ..
പേരും രൂപവും മാറിവെരും ഇവന്‍
'ബാക്ക്‌ടോര്‍ ട്രോജന്‍' വന്‍ഭീകരന്‍

പിന്‍വാതില്‍ ചരിത്രം


മുന്നിലെക്കുട്ടിയെ തള്ളിമാറ്റി എന്‍റെ

എല്‍.കെ.ജി. അഡ്മിഷന്‍ നേടീടുവാന്‍

അച്ഛന്‍റെ മുന്നില്‍ മലര്‍ക്കെ തുറന്നതാ

പിന്‍വാതില്‍ പാളികളായിരുന്നു...


പത്താം തരത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിന്നായി..

അച്ഛന്‍ മുടക്കിയ നോട്ടുകളും

എത്തേണ്ട കൈകളേ തേടിയണഞ്ഞതും

പിന്‍വാതില്‍ പഴിതിലൂടായിരുന്നു..


പിന്‍വാതിലില്‍ അച്ഛന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടി

എന്നെ എഞ്ജിനീറാക്കുവാന്‍ പാടുപെട്ടു...

കാശേറെ പിന്നെയും ചിലവഴിച്ചു

നല്ല സര്‍ക്കാരുദ്യോഗം തരപ്പെടുത്തി..

ഉദ്വേഗമൊടെ ഞാന്‍ കണ്ടറിഞ്ഞു..

പിന്‍വാതില്‍ മറവിലെ കച്ചവടം...

മണമറിഞ്ഞും-മധുരിച്ചുമല്‍പാല്‍പം

ഞാനും അറിഞ്ഞാ തിരുമധുരം


പിന്‍വാതില്‍ മറവിലൂടേറെ സമ്പാദിച്ചു

ഞാനോരു വന്‍മരമായ കാലം

വഞ്ചകന്‍ എതോ അസൂയാലു ഒരു നാള്‍

പൊടിയിട്ട നോട്ടു മായ് വന്നുചേര്‍ന്നു...


രഹസ്യപ്പോലീസെന്‍റെ കൈകഴുകി പിന്നെ

കയ്യാമം വെച്ചു വഴിനടത്തി...

തടവറിയില്‍ ഒരു പിന്‍വാതിലുമില്ലച്ഛന്‍

മുന്‍വാതിലില്‍ തന്നെ നിന്നു കേണൂ..