വിപ്ലവം!... വിസ്മയം!...

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്‌ വിപ്ലവംകാലത്തിൻ അനിവാര്യതയിൽ...
കമ്മ്യൂണിസം വിപ്ലവമായി.
തൊഴിലാളിക്കാവേശമായ്‌
ചെങ്കൊടിയും ലൽസലാമും.
അവകാശം നേടിയെടുക്കാൻ
അടരാടി ധീര സഖാക്കൾ
അവർ രക്ത സാക്ഷികളായി,
നവ ലോക ശിൽപികളായി..
**************************
**************************
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്‌ വിസ്മയംകാലത്തിൻ കോലം മാറി
നേതാക്കൾ നിറവും മാറി
പ്പാർട്ടിയോ രക്തസാക്ഷ്യത്തിൻ
ഉൽപാദന കേന്ദ്രവുമായി....
നേതാക്കൾ വാക്കോതുമ്പോൾ
അണികളോ വാളോങ്ങുന്നു...
നേതാക്കൽക്കു പ്രസംഗിക്കനായ്‌
അണികളോ മരിക്കുന്നു...
ജന്മിത്വം തുടച്ചു നീക്കാൻ
ഒരു കാലത്തടരാടി..
ജന്മിയായ്‌ സ്വയം മാറി
ഇന്നാ പാർട്ടിയും നേതാക്കളും.
നീതിക്കായ്‌ ഉയർന്നീടും
ഒറ്റയാൻ ശബ്ദങ്ങളെ
പാർട്ടിതൻ ചട്ടക്കൂട്ടിൽ
പൂട്ടുന്ന നേതൃത്വവും.
ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തോർ
ജനങ്ങളെ മറന്നപ്പോൾ
ജനങ്ങൾ തിരസ്കരിച്ചാ,
ധാർഷ്‌ട്യത്തിൻ കോലങ്ങളെ.
സ്വാശ്രയ പ്രശ്നങ്ങളെ..
തർക്കിച്ചു വശളാക്കി,
ക്കല്ലേറും സമരങ്ങളും
നിലനിൽപിൻ വഴിയാക്കി.
കണ്ണൂരിൽ കോടികൾ വിതറി
'വിസമയം' തീർത്ത സഖാക്കൾ,
പാവങ്ങൾക്ക്‌ പഠിക്കാനെന്തെ
ഒരു വിദ്യാലയം തുടങ്ങുന്നില്ല?!!...

ചിന്തിക്കൂ....പ്രതികരിക്കൂ...

2 comments:

ഒരൂമ said...

സുഹൃത്തേ അഭിവാദ്യങ്ങൾ,
വാക്കുകൾ,വരികൾ അഗ്നിയാണെങ്കിൽ
കത്തട്ടെ,പടരട്ടെ താങ്കളുടെ വരികൾ.

മണ്‍സൂണ്‍ നിലാവ് said...

വലാത്ത ചോദ്യം

Post a Comment