അറിവിന്‍ പടിവാതില്‍തുറന്നാല്‍ ഒഴുകും പ്രവാഹം,
അടച്ചാലും നിലയ്ക്കാ പ്രവാഹം.
അറിവിലേക്കൊരു പടിവാതില്‍,
അര്ത്ഥിക്കറിവിന്‍ പാഥേയം.
ലോകത്തിനണയാ പ്രകാശം,
ആശയങ്ങള്‍്ക്ക് പാര്‍പ്പിടം.
വാക്കിന്കൂട്ടങ്ങള്‍ പ്രതീകം
അതിനു നാമം പുസ്തകം....

1 comments:

മണ്‍സൂണ്‍ നിലാവ് said...

ഉം ............

Post a Comment