ഒട്ടകം


മരുഭൂമിയില്‍ അലയുന്നവന്‍ ഒട്ടകം
വരണ്‍ടൊരാ നിലമത്രെ....
അവന്റെ ആവാസകേന്ദ്രം.
മരുഭൂമിയിലെ കപ്പല്‍ എന്നു
ലോകം അവനെ വിളിച്ചതു
പ്രതിസന്ധിയില്‍ തളരാത്ത
പ്രകൃതം കണ്ടാകണം.
വരള്‍ച്ചയോടവന് പരിഭവമില്ല,
പ്രക്രൃതി അതിനൊരു കൂനു കൊടുത്തു.
കൂനുണ്ടെങ്കിലും ആരും അതിനെ
കൂനനെന്നു വിളിച്ചില്ല...
ആ കൂനാണു അവനെ അവനാക്കിയതു..


കുറവുകള്‍ മനസ്സിലാക്കാം; മാറ്റാം,
മാറാത്ത കുറവുകള്‍ സ്വീകരിക്കാം.
കുറവുകള്‍ ഏണ്ണത്തില്‍ കൂടിയല്‍..
പ്പിന്നെ അതൊരു കറവേ അല്ലല്ലൊ..!!

1 comments:

മണ്‍സൂണ്‍ നിലാവ് said...

കൂനുണ്ടെങ്കിലും ആരും അതിനെ
കൂനനെന്നു വിളിച്ചില്ല...,,,,,,,,,, സത്യം

Post a Comment