ആ രാത്രി...


ഹൊ! ആ രാത്രി.....
അവളെ ഞന്‍ ഒരുപാട് വെദനിപ്പിച്ചുവൊ?!...
അവള്‍ക്ക് അതു ആദ്യത്തെ
അനുഭവമയിരുന്നല്ലൊ..
പാവം...അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കില്‍ ഞാന്‍
അത്ര കഷ്ടപ്പെടുത്തില്ലാരുന്നു...
ആ രാത്രി അവള്‍ ഒരിക്കലും
മറക്കാത്ത രാത്രി....
ആവള്‍.........
എന്റെ അമ്മ
എന്നെ നൊന്തു പെറ്റ രാത്രി..
ഈ ഭൂമിയിലെ എന്റെ
ആദ്യത്തെ രാത്രി.....

0 comments:

Post a Comment