പ്രവാസം

പ്രവാസം ഒരു പ്രത്യേക വാസം .
പ്രഭാത-പ്രദോശ പ്രകാരം .

പ്രവര്ത്തിക്കും നാളുകള്‍ എണ്ണിയെണ്ണി,
പ്രവര്ത്തിഫലങ്ങള്‍ കണക്ക് കൂട്ടും .

പണമേറെയുണ്ടാക്കി നാട്ടിലെത്തും
പലവഴി തന്‍ കീശ കാലിയാക്കും .

പണമില്ല പിണമായി നാട്ടില്‍ നിന്നും .
പലരോട് കടമ്ക്കൊണ്ട് പറന്നുയരും .

പലവഴി പലതൊഴില്‍ ചെയ്തു വീണ്ടും ,
പഴയ പ്രതാപം വീണ്ടെടുക്കും .

പണമേറെയുണ്ടാക്കി നാട്ടിലെത്തും
പലവഴി തന്‍ കീശ കാലിയാക്കും .

പ്രവാസം ഒരു പ്രത്യേക വാസം .
പ്രഭാത-പ്രദോശ പ്രകാരം .

0 comments:

Post a Comment